تات خبر
امروز : جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
پارلمان مجازی ایران
http://up.vbiran.ir/uploads/473150269856140174_ezcom-video-to-.gif
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ - ۲۲:۵۳

آگهی مزایده عمومی فروش زمین به منظور انتقال صنوف مزاحم

تات خبر به نقل از روابط عمومی شهرداری : شهرداری اشتهارد به استناد مصوبه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر اشتهارد، در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از قطعات زمین تفکیکی به منظور انتقال صنوف مزاحم با کاربری کارگاهی جهت استقرار صنف جوشکار و وابسته به آدرس اشتهارد میدان بسج پشت زمینهای کارگاهی واگذاری […]

تات خبر به نقل از روابط عمومی شهرداری : شهرداری اشتهارد به استناد مصوبه شماره ۱۵۲ مورخ ۹۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر اشتهارد، در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از قطعات زمین تفکیکی به منظور انتقال صنوف مزاحم با کاربری کارگاهی جهت استقرار صنف جوشکار و وابسته به آدرس اشتهارد میدان بسج پشت زمینهای کارگاهی واگذاری شهرداری برابر نقشه زون ۱ و ۲ برابر مشخصات مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه شهرداری اشتهارد مراجعه و نسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند.

– مهلت اخذ و تکمیل و تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۰

– محل دریافت اسناد: دبیرخانه شهرداری اشتهارد

– محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری اشتهارد

– شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

– مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری ۰۱۰۷۱۰۱۷۸۳۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد

– هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

– سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرکت در مزایده مندرج است.

دیدگاه شما