تات خبر
امروز : پنج شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴
پارلمان مجازی ایران
http://up.vbiran.ir/uploads/473150269856140174_ezcom-video-to-.gif
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ - ۱۹:۲۰

آگهی مزایده عمومی واگذاری جمع آوری و بازیافت ضایعات شهر اشتهارد

شهرداری اشتهارد در نظر دارد نسبت به واگذاری جمع آوری و بازیافت ضایعات از زباله های سطح شهر برابر مشخصات مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تات خبر :

شهرداری اشتهارد در نظر دارد نسبت به واگذاری جمع آوری و بازیافت ضایعات از زباله های سطح شهر برابر مشخصات مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه شهرداری اشتهارد مراجعه و نسبت به اخذ اسناد اقدام نمایند.

– مهلت اخذ و تکمیل و تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴/۱۰/۲۶

– محل دریافت و تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری اشتهارد

– شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

– مبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری اشتهارد یا واریز به حساب جاری ۰۱۰۷۱۰۱۷۸۳۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه اشتهارد به نام شهرداری اشتهارد

– هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

– سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی مانده و چنانچه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهدگردید.

– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرکت در مزایده مندرج است.

دیدگاه شما